Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Wstęp
  1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Content Hero obejmuje niniejsze Warunki Partnerskie, które mają zastosowanie do udziału Użytkownika w Programie realizowanym za pośrednictwem strony internetowej przedsiebiorcy.org („Strona”) i nie zmieniają w żaden sposób Warunków Partnerskich jakiejkolwiek innej umowy, jaką Użytkownik może zawrzeć z Firmą, jej podmiotami zależnymi lub stowarzyszonymi.
  2. Niniejsze Warunki współpracy wpływają na prawa i obowiązki stron. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie wszystkich Warunków partnerskich, nie należy wchodzić na Stronę ani z niej korzystać.
 2. Definicje
  1. “Content Hero” [“my”] oznacza- Content Hero Bartosz Paczyński z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Idzikowskiego 2F lok 37, 00-710 Warszawa zarejestrowana pod numerem NIP: 1132550181.  prowadząca Program Partnerski.
  2. “Partner” [także “Użytkownik” lub „Afiliant”] oznacza każdą osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub prawną (w tym każdy podmiot, spółkę, i/lub każdą agencję lub sieć działającą w jej imieniu, która zarejestrowała się w Programie za pośrednictwem Strony, która będzie również stroną niniejszej Umowy.
  3. “Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Content Hero, na podstawie głównych Warunków i określonych w nich zasadach, link do regulaminu.
  4. “Licencja” [również “Konto”] oznacza konto utworzone przez klienta lub przez Partnera dla klienta w celu świadczenia Usług na rzecz klienta.
  5. “Konto Partnera” oznacza konto utworzone przez Partnera w Programie za pośrednictwem Strony w celu zarządzania Programem.
  6. “Opłata za Polecenie” oznacza płatność/prowizję, jaką Content Hero, dokonuje na rzecz Partnera w zamian za pozyskanie klientów za pośrednictwem Programu Partnerskiego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Partnerskim.
  7. “Link Polecający” oznacza link zawierający unikalny ID Partnera – dodatkową informację przypisaną do Konta Partnera, dzięki której Firma wie, który Partner otrzymuje kredyt za każdą sprzedaż.
  8. “Model ostatniego kliknięcia” oznacza zasadę, na której klienci, którzy klikną w Link Polecający prowadzący przez więcej niż jednego Partnera, są przypisywani do konkretnego Partnera.
  9. “Kwota Należna” oznacza ostateczną kwotę, która zostanie wypłacona Partnerowi z tytułu jego aktywności w Programie.
  10. “Materiały Licencjonowane” oznaczają narzędzia promocyjne, takie jak banery, przyciski, wyszukiwarki, loga, nazwy handlowe, znaki towarowe, obrazy graficzne i podobne materiały identyfikacyjne itp.
 3. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych
  1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe i promować przestrzeganie zasad określonych m.in. przez Unię Europejską.
  2. Uzupełnieniem niniejszej Umowy są postanowienia Polityki Prywatności
  3. Wszelkie uwagi lub naruszenia ochrony danych osobowych mogą być zgłaszane poprzez stronę https://www.przedsiebiorcy.org/kontakt.
  4. Uzyskując dostęp do Programu, Partner wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, przetwarzanie i ujawnianie swoich informacji, w tym swoich danych osobowych, jak również danych pracowników Partnera podczas korzystania z Programu, zgodnie z Polityką Prywatności oraz dokumentami związanymi z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).
  5. Partner zobowiązuje się również i gwarantuje, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych (w tym RODO) podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych swoich klientów pozyskanych w celu uzyskania dostępu do Programu (w tym między innymi: pozyskiwanie zgód na przetwarzanie danych, jeśli dotyczy, oraz pozyskiwanie zgód na przekazywanie danych). Partner jest odpowiedzialny za zgodne z prawem pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych Nam za pośrednictwem Programu.
  6. W celu wyznaczenia podwykonawców, Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy zaangażować podwykonawców stron trzecich w związku ze świadczeniem Usługi zgodnie z Polityką Prywatności i dokumentami związanymi z RODO.
 4. Oświadczenia Partnera.
  1. Aby wziąć udział w Programie, Partner:
   1. musi mieć ukończone 18 lat,
   2. posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce lub w innym kraju należącym do Unii Europejskiej i być w stanie wystawiać faktury VAT. W przypadku działalności na terenie Unii Europejskiej, Partner powinien posiadać VAT EU.
  2. Rejestrując się w Programie za pośrednictwem Strony, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków dla Partnerów oraz potwierdzają, że mają Państwo ukończone 18 lat i są zdolni do zaakceptowania niniejszych Warunków dla Partnerów.
  3. Jeśli uczestniczą Państwo w Programie w imieniu jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub korporacji, oświadczają Państwo ponadto, że są Państwo prawnie upoważnieni do zaakceptowania niniejszych Warunków dla Partnerów i zawarcia Umowy w imieniu takiego podmiotu.
  4. Firma zastrzega sobie prawo, do odmowy uczestnictwa w Programie i zmiany któregokolwiek z Warunków dla Partnerów. Użytkownik zgadza się, że jego uczestnictwo w Programie po dacie wejścia w życie zaktualizowanych Warunków Partnerskich powoduje zawarcie Umowy opartej na zmienionych Warunkach Partnerskich i będzie miało zastosowanie do jego uczestnictwa w Programie od momentu poinformowania.  Content Hero zastrzega sobie również prawo do odmówienia uczestnictwa Partnerów z niektórych państw, które notowane były za oszustwa związane z użyciem kart kredytowych.
  5. Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym spowoduje natychmiastowe wykluczenie z Programu i utratę wszystkich zaległych Opłat za Polecenie.
 5. Obowiązki Partnera
  1. Partner przedstawi Program Partnerski obecnym i potencjalnym klientom oraz będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych), a także przepisów regulujących kwestie marketingu e-mailowego i antyspamowego.
  2. Partner może zamieścić tyle Linków Polecających do Usług Programu, ile uzna za stosowne, korzystanie z Google Ads, oraz innych narzędzi reklamowych jest surowo wzbronione, w przypadku ich użycia, wynagrodzenie nie należy się. Wszelka aktywność z wykorzystanie narzędzia promujących powinna zostać skonsultowana z Content Hero. 
  3. Partner nie będzie wykorzystywał do promocji:
   1. zakupu lub rejestracji słów kluczowych w wyszukiwarkach, Ads, terminów wyszukiwania lub innych terminów identyfikujących, które Firma uznaje według własnego uznania za promujące materiały o charakterze seksualnym, przemoc, broń palną lub broń, nielegalną działalność, fałszywe lub podrobione przedmioty, promujące hazard lub zakłady, dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, naruszające prawa własności intelektualnej innych osób lub naruszające prawa osobiste Firmy,
   2. zakupu lub rejestracji słów kluczowych w wyszukiwarkach, AdWords, wyszukiwanych haseł lub innych terminów identyfikujących, których użyliśmy używa jako słów kluczowych marki lub jej odmian na platformach reklamowych i innych platformach komunikacyjnych lub w mediach społecznościowych,
   3. rejestrowania jakichkolwiek nazw domen, które są identyczne lub podobne do nazw domen Content Hero (w tym między innymi domen, nazw, Usług i Programu Partnerskiego) lub jakichkolwiek innych znaków towarowych należących do Firmy, a Partner będzie zawsze przestrzegał wytycznych dotyczących korzystania z takich znaków towarowych, które mogą być wydane, w szczególności łudząco podobnych do ContentHero, Edutree oraz Przedsiebiorcy.org
   4. W przypadku, gdy Partner uzyska jakiekolwiek prawo, tytuł lub udział w wymienionych wyżej znakach handlowych (lub własności intelektualnej łudząco podobnej do nich), Partner zobowiązana jest na pierwsze żądanie Content Hero przenieść wszelkie tytuły, prawa i udziały własności intelektualnej, o której mowa, na Content Hero. Partner odpowiada za poniesienie wszelkich kosztów związanych z egzekwowaniem praw związanych ze znakiem towarowym (lub inną własnością intelektualną) lub przeniesieniem domeny na Content Hero
 6. Linki polecające i Opłata za Polecenie
  1. Partner uczestniczący w Programie Partnerskim jako Partner jest uprawniony do otrzymania Opłaty za Polecenie.
  2. Aby sprzedaż w Programie Partnerskim wygenerowała Opłatę za Polecenie, klient musi łącznie:
   1. korzystać z przeglądarki internetowej, która ma włączone ustawienia dotyczące plików cookies,
   2. podążać za Linkiem Polecającym,
   3. założyć konto i dokonać zakupu usług,
  3. Partner otrzyma Opłatę za Polecenie. Szczegóły zostały opisane w zakładce w ramach profilu klienta dostępnego pod adresem: https://www.przedsiebiorcy.org/partner-konto/
   Zgodnie z pkt. 6 ust. 2. aktualne miesięczne wynagrodzenie będzie widoczne na koncie Partnera.  Stawka prowizyjna może się różnić względem Opłaty za Polecenie poszczególnych produktów.  Różnice zostaną wskazane zakładce w ramach profilu klienta. Opłata za polecenie będzie przysługiwała po upływie 30 dni od daty zakupu w celu realizacji postanowień punktu 13.  Wszystkie Opłaty za Polecenie będą kwotą brutto liczonej jako procent od kwoty sprzedaży brutto danego produktu. 
  4. Opłata za Polecenie może być przedmiotem korekty z tytułu obciążenia zwrotnego karty kredytowej oraz zwrotu pieniędzy. Oszustwa lub unieważnione transakcje nie stanowią podstawy do naliczenia Opłaty za Polecenie.
  5. Opłaty za Polecenie są śledzone za pomocą plików cookies. Jeżeli nie jest możliwe śledzenie ruchu ze strony Partnera na stronę Content Hero, ponieważ osoba odwiedzająca stronę korzysta z oprogramowania blokującego pliki cookie, jesteśmy odpowiedzialna za zapłatę Opłaty za Polecenie jedynie od sprzedaży, którą można przypisać do Partnera.
  6. Opłaty za Polecenie mogą być naliczane wyłącznie do Rachunków (Licencji) utworzonych poprzez Link Polecający. Rachunki (Licencje) utworzone przez Partnera bez użycia Linku Polecającego lub przed przystąpieniem do Programu nie podlegają Opłacie za Polecenie i nie mogą być przenoszone na Konto Partnera.
  7. Opłatę za Polecenie za sprzedaż otrzyma tylko ten Partner, któremu przypisano kliknięty przez klienta Link Polecający. Zasada atrybucji ostatniego kliknięcia ma tu zastosowanie. W oparciu o 60-dniowy okres ważności cookie, Opłata za Polecenie jest wypłacana temu Partnerowi, którego Link Polecający został kliknięty jako ostatni.
  8. Content Hero ma wyłączne prawo i odpowiedzialność za realizację wszystkich zamówień złożonych przez klientów. Afiliant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy dotyczące sprzedaży klientom zawierane są pomiędzy Content Hero a klientem oraz, że ceny w Programie Partnerskim ustalane są wyłącznie przez Content Hero według jej uznania.
  9. Wszelkie ustalenia dotyczące Linków Polecających oraz tego, czy należy uiścić Opłatę za Polecenie będą podejmowane przez Content Hero według jej wyłącznego uznania i będą ostateczne i wiążące zarówno dla Content Hero, jak i dla Partnera.
  10. Jeżeli Kwota Należna za dany miesiąc kalendarzowy nie przekroczy 100 zł, Content Hero będzie uprawniony do zatrzymania i przeniesienia takiej kwoty na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym Kwota Należna (łącznie z kwotami przeniesionymi w ten sposób) przekroczy 100 zł.
  11. Jeżeli Kwota Do Zapłaty przekroczy 100 zł, Afiliant może przesłać Spółce fakturę na kwotę środków z jego Rachunku Partnerskiego (Rachunków Partnerskich).
  12. Content Hero zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany stawki Prowizji oraz cen za Usługi. Wszelkie Prowizje należne po zmianie tego rodzaju naliczane będą według nowej stawki po poinformowaniu Partnera drogą mailową.
  13. Kwota Należna może zostać sprawdzona przez Content Hero, a wypłata może zostać wstrzymana, jeżeli Content Hero będzie miał uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości ruchu w linkach, w szczególności w przypadkach opisanych w pkt 19 poniżej.
  14. Afiliant zostanie poinformowany o procesie kontroli, jeśli będzie on miał zastosowanie.
  15. Afiliant może wysłać maksymalnie jedną fakturę w miesiącu.
  16. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
  17. Faktura powinna być wysłana na adres: partner@przedsiebiorcy.org
  18. Afiliant nie będzie uprawniony do otrzymania jakichkolwiek Opłat za Polecenie w odniesieniu do klienta, który:
   1. został wprowadzony z naruszeniem jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy lub umowy pomiędzy Content Hero a klientem,
   2. dokona początkowej płatności, która jest przedmiotem obciążenia zwrotnego lub która jest cofnięta z jakiegokolwiek innego powodu,
   3. nie przeszedł pomyślnie kontroli tożsamości lub kredytowej przeprowadzonej przez Content Hero lub w jej imieniu,
   4. znajduje się na terytorium, z którego Firma nie przyjmuje klientów,
   5. jest podejrzewany przez Content Hero o działanie niezgodne z zasadami i warunkami regulującymi jego Konto (Licencję) lub jakiekolwiek oszukańcze lub nieuczciwe działania.
   6. Jego rachunek bankowy nie został wpisany na białą listę VAT
  19. W przypadku opisanym w punkcie 6 ust. 18 jeżeli jakakolwiek płatność została już dokonana na rzecz Afilianta w odniesieniu do takiego klienta, Afiliant niezwłocznie zwróci zapłaconą kwotę po otrzymaniu zawiadomienia od Content Hero. Content Hero będzie uprawniona, ale nie zobowiązana, do potrącenia wszelkich kwot należnych z tego tytułu z przyszłych Opłat za Polecenie.
  20. Wszystkie płatności dokonywane przez Content Hero na podstawie niniejszej Umowy są uznawane za zawierające podatek VAT lub inny należny podatek i będą wypłacane w złotych.
  21. Wszelkie opłaty związane z wypłatą środków, np. opłata transakcyjna, ponosi Afiliant.
 7. Obowiązki Content Hero
  1. Firma zobowiązuje się do wypłaty Partnerowi Opłaty za Polecenie od sprzedaży Programu Partnerskiego poleconego bezpośrednio przez Partnera (“Opłata za Polecenie”), jeżeli klient ten uzyskał dostęp do Usług Firmy, a Program Partnerski został zakupiony i opłacony.
  2. Po zarejestrowaniu się w Programie Firma udostępni:
   1. Link Polecający, który przekierowuje na odpowiednią stronę internetową Firmy z przypisanym unikalnym loginem (“Link Polecający”). Informacja ta jest zapisywana na komputerze osoby odwiedzającej, która wchodzi na stronę Firmy poprzez Link Polecający, w postaci pliku cookie, który jest aktywny przez okres 60 dni. Stosuje się tu model atrybucji ostatniego kliknięcia, co oznacza, że na podstawie 60-dniowego okresu ważności cookie, Opłata za Polecenie jest wypłacana temu Partnerowi, którego Link Polecający został kliknięty jako ostatni.
   2. Platforma Partnerska, gdzie Afiliant będzie mógł przeglądać zestawienia pokazujące liczbę klientów wprowadzonych za pośrednictwem Linku Polecającego, prób i subskrypcji Usług Content Hero, kwotę naliczonych Opłat za Polecenie dostępną do wypłaty zgodnie z punktem 6.10, (“Kwota Należna”), dane kontaktowe, w tym adres, jak również informacje dotyczące płatności związane z Rachunkiem Partnerskim Afilianta.
 8. Licencja
  1. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie Materiały Licencjonowane przedstawione lub wyświetlane na Stronie oraz na Koncie Partnera, w tym, między innymi, tekst, logo, grafika, dane, obrazy fotograficzne, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje, oprogramowanie oraz ich wybór i układ są własnością Firmy, jej licencjodawców lub jej partnerów wizerunkowych będących osobami trzecimi. Wszystkie elementy Strony są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej lub innymi prawami pokrewnymi. W szczególności logo Firmy jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Firmy i w związku z tym podlega ochronie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Dodatkowo logo Usług Firmy może być zarejestrowane jako znak towarowy będący własnością Firmy i w związku z tym podlega ochronie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
  2. Partnerowi udzielana jest niewyłączna, nieprzenoszalna, rozwiązywalna licencja na korzystanie z Materiałów Licencjonowanych wyłącznie dla celów Programu oraz zgodnie z innymi ograniczeniami i restrykcjami określonymi w niniejszej Umowie.
  3. Partner może korzystać z Materiałów Licencjonowanych wyłącznie do celów wyraźnie autoryzowanych przez Firmę. Partner nie może:
   1. modyfikować Materiałów licencjonowanych w jakikolwiek sposób. Na przykład, Partner nie może zmieniać proporcji, koloru ani czcionki Materiałów licencjonowanych,
   2. prezentować Materiałów licencjonowanych w jakikolwiek sposób, który sugerowałby poparcie strony internetowej lub firmy partnera przez Firmę poza zaangażowaniem w Program,
  4. Wykorzystywania Materiałów Licencjonowanych w celu zdyskredytowania Content Hero, jej Usług, lub w sposób, który w naszej uzasadnionej ocenie, może zmniejszyć lub w inny sposób zaszkodzić naszej dobrej woli w stosunku do Materiałów Licencjonowanych.
  5. Każdy Materiał Licencjonowany musi występować samodzielnie, z zachowaniem rozsądnych odstępów (co najmniej o wysokości Materiału Licencjonowanego) pomiędzy każdą stroną Materiału Licencjonowanego a jakąkolwiek inną grafiką lub obrazem tekstowym. Użytkownik może umieścić nazwę lub logo Content Hero w sąsiedztwie konkurencyjnych marek, z zastrzeżeniem wymogów niniejszej Umowy, w tym zakazu umieszczania materiałów i stron internetowych budzących zastrzeżenia.
 9. Wypowiedzenie
  1. Content Hero może wypowiedzieć niniejszą Umowę z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. W szczególności Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Partnerem w trybie natychmiastowym i bez wypowiedzenia, a Partner utraci wszystkie Opłaty za Polecenie lub rabaty, jeśli Partner jest zaangażowany w którykolwiek z poniższych przypadków:
   1. podanie nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym,
   2. naruszanie obowiązków Partnera określonych w niniejszej Umowie (w tym między innymi w punkcie 5 niniejszych Warunków dla Partnerów),
   3. wszelkie próby sztucznego zawyżania opłat za Polecenia będą skutkowały natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej Umowy i przepadkiem wszystkich zaległych Opłat za Polecenia.
  2. Jeżeli Kwota Należna z tytułu Opłaty za Polecenie w chwili rozwiązania niniejszej Umowy nie przekracza 100 zł, Content Hero zapłaci fakturę w wysokości potwierdzonej przez Content Hero, niezależnie od wysokości kwoty stwierdzonej na koncie.
  3. Partner ma możliwość usunięcia Konta Partnera poprzez kontakt z przydzielonym mu Kierownikiem Programu Partnerskiego.
 10. Content Hero ma również prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą dostarczenia oświadczenia Partnerowi na jego adres emailowy lub poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Koncie Partnera. 
 11. Content Hero ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zamknięcia Konta Partnera w przypadku, gdy Konto to nie jest używane przez okres sześciu miesięcy i Partner nie generuje Prowizji ze sprzedaży.
 12. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
  1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, Strona jest dostarczana przez Firmę w stanie “as is”, “as available” i „with all faults” i niniejszym Firma wyłączają, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane w odniesieniu do Strony.
  2. Funkcje zawarte na lub na Stronie nie są gwarantowane jako nieprzerwane lub bezbłędne.
  3. Content Hero nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Witryny i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących pracy, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, braku wad ukrytych lub innych, dokładności, lub obecności braku błędów, możliwych do wykrycia lub nie.
 13. Zwroty/Cofnięcia transakcji
  1. Wszelkie operacje typu zwroty, wycofanie lub obciążenia zwrotne na karcie kredytowej realizowane przez Content Hero na rzecz zreferowanego klienta skutkują odliczeniem odpowiednich kwot od kwoty Prowizji na Koncie Partnera (“Odliczona Prowizja”). W przypadku, gdy Prowizja z danej sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, dana kwota zostanie odliczona od następnej płatności Prowizji. Jeżeli kwota Prowizji za następny miesiąc nie wystarcza na pokrycie Odliczonej Prowizji, Partner otrzyma niezwłocznie fakturę z kwotą płatności pozostałego długu. Partner zobowiązuje się zapłacić przedmiotową kwotę w terminie wynikającym z faktury.
  2. Content Hero zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie otrzyma należnego długu w terminie podanym na fakturze, o której mowa w podpunkcie 1 powyżej.
  3. Wykrycie jakichkolwiek oszustw, które można będzie przypisać do działań Partnera skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem Umowy oraz przepadkiem wszystkich należnych Prowizji.
  4. Content Hero przysługuje uprawnienie do wstrzymania lub cofnięcia pojedynczej lub wszystkich Prowizji zgromadzonych przez Partnera (uprzednio wypłaconych bądź jeszcze niewymagalnych) z tytułu wykupienia dostępów do Usługi przez klienta, którego konto w Usłudze zostało usunięte w wyniku nadużyć lub zachowań zakazanych lub sprzecznych z przepisami lub odpowiednimi postanowieniami regulaminu Usługi. Content Hero przysługuje uprawnienie do wstrzymania lub cofnięcia dowolnych Prowizji zgromadzonych przez Partnera (uprzednio wypłaconych bądź jeszcze niewymagalnych), w przypadku, gdy Partner generuje ponadnormatywną ilość klientów, których konto w Usłudze zostało usunięte z powyższych powodów, lub Content Hero ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie okoliczności stanowią rezultat działań Partnera noszących znamiona oszustwa. Postanowienia pkt a i b powyżej mają odpowiednie zastosowanie (tj. Content Hero przysługuje uprawnienie do odliczenia odpowiednich kwot od kwoty Prowizji na Koncie Partnera, a przypadku, gdy kwoty zgromadzone na Koncie Partnera nie wystarczają do pokrycia odliczonej prowizji, Partner będzie zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Content Hero), gdzie kwota brakująca na koncie będzie kwotą netto.
 14. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Content Hero nie gwarantuje kompatybilności oferowanych Usług z oprogramowaniem innych producentów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybory i konsekwencje wynikające z korzystania z innego oprogramowania, w tym jego przydatność do celów użytkownika.
  2. W żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach Firma, jej właściciele, dyrektorzy, członkowie, pracownicy lub agenci nie będą odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę możliwości korzystania, utratę zysków lub utratę danych, czy to w ramach działań w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania) lub w inny sposób w jakikolwiek sposób związany z:
   1. Stroną lub korzystaniem przez użytkownika z niej, niemożnością korzystania z niej lub jej działaniem,
   2. wszelkimi błędami lub pominięciami w działaniu Strony; wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z Licencją, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej właścicieli,
   3. jakichkolwiek uszkodzeń komputera użytkownika, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu lub technologii, w tym, bez ograniczeń, szkód wynikających z naruszenia bezpieczeństwa lub z wirusów, błędów, manipulacji, oszustw, błędów, pominięć, przerw, wad, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komputerowej lub sieci lub innych awarii technicznych lub innych, w tym, bez ograniczeń, szkód z tytułu utraconych zysków, utraty dobrej woli, utraty danych, przestojów, dokładności wyników, lub awarii komputera lub nieprawidłowego działania, nawet jeśli można było przewidzieć lub nawet jeśli strony zostały poinformowane lub powinny były wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód, czy to w ramach działań kontraktowych, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, czy spowodowane w całości lub w części przez zaniedbanie, awarii telekomunikacyjnych, lub kradzieży lub zniszczenia usługi).
  3. Content hero nie przyjmuje odpowiedzialności za błędnie naliczane polecenia. 
 15. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli jakikolwiek zapis lub postanowienie niniejszych Warunków Partnerskich stanie się niewykonalne, w miarę możliwości nie będzie to miało wpływu na pozostałe zapisy i każdy z nich pozostanie w pełnej mocy.
  2. Wszelkie zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień Warunków Partnerskich będzie skuteczne wyłącznie w formie pisemnej i podpisane przez Firmę.
  3. Zmiany niniejszych Warunków mogą być dokonywane przez Content Hero poprzez poinformowanie Partnera w drodze przyjętej między Stronami.
 16. Prawo właściwe
  1. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami Partnerskimi będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.
  2. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory z Firmą związane z Warunkami Partnerstwa, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd w siedzibie firmy Content Hero.