Regulamin serwisu przedsiebiorcy.org

Ogólne Warunki Umowy

§ 1 Definicje
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów (OWU) oznaczają:
1. Content Hero, Administrator– Content Hero Bartosz Paczyński z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Idzikowskiego 2F lok 37, 00-710 Warszawa zarejestrowana pod numerem NIP: 1132550181 posiadającym małżeńską rozdzielność majątkową.
2. Cennik usługi sklepy– zakładka znajdująca się na stronie internetowej https://contenthero.pl/sklepy/, zawierająca szczegółowy opis zakresu Usług Content Hero oraz wykaz opłat związanych z korzystaniem z Usług Content Hero
3. Cennik usługi strony – zakładka znajdująca się na stronie internetowej https://contenthero.pl/strony/, zawierająca szczegółowy opis zakresu Usług Content Hero oraz wykaz opłat związanych z korzystaniem z Usług Content Hero
4. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług Content Hero na podstawie Umowy lub zamierzająca korzystać z Usług Content Hero na podstawie Umowy
5. Konsument – Klient zawierający Umowę z Content Hero niezwiązaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
6. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
7. Polityka Prywatności Content Hero – zasady i procedury Content Hero związane z przetwarzaniem Danych Osobowych Klientów https://www.przedsiebiorcy.org/polityka-prywatnosci
8. Strony – Strony Umowy- Content Hero oraz Klient
9. Produkty:
a) Usługa Content Hero/ Usługi Content Hero – usługa/usługi świadczona/świadczone przez Content Hero na rzecz Klienta za wynagrodzeniem na podstawie zawartej przez Strony Umowy obejmujące stworzenie strony internetowej i/lub sklepu internetowego (szczególności udostępnienie Szablonu, hostingu, udostępnienie domeny)
b) Kurs – kurs online dostępny na Stronie przygotowany przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące,
c) Tekst zapleczowy- produkt do zamówienia w ramach usług przygotowania pozycjonowania strony
10. Umowa/ Umowy – umowa zawarta pomiędzy Content Hero i Klientem za pośrednictwem Serwisu o świadczenie Usługi Content Hero określonej w Umowie, której integralną część stanowią OWU
11. Serwis – jedna ze stron internetowych:
a) edutree.pl,
b) przedsiebiorcy.org
c) contenthero.pl
12.Panel Klienta – funkcjonalność Serwisu dostępna dla Klienta po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, służąca do czynności pomiędzy Content Hero i Klientem
13. Rejestracja – dokonanie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu czynności koniecznych do utworzenia Panelu Klienta w Serwisie
14. Pomoc Techniczna – czynności dokonywane przez Content Hero na skutek zgłoszenia przez Klienta, niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Szablonu w czasie trwania Umowy
15. Okres Rozliczeniowy – okres za jaki uiszczana jest opłata w przypadku Usług Content Hero innych niż jednorazowe
16. Szablon – projekt graficzny strony www lub sklepu dostępny w Serwisie
17. Zamówienie – składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zapotrzebowanie na świadczenie przez Content Hero Usługi Content Hero zawierające określenie wybranej przez Klienta Usługi Content Hero obejmującej stworzenie strony internetowej i/lub sklepu internetowego (szczególności udostępnienie Szablonu, hostingu, udostępnienie domeny)
18. Treści – wszelkie materiały, w tym dane, pliki, linki, teksty, wiadomości, zdjęcia, grafiki, logo, znaki graficzne i wszelkie inne utwory zamieszczone lub przesyłane przez Klienta w związku z korzystaniem z Produktów.
19. Operator Płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5.494.980,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, prowadzący serwis Tpay,

§ 2 Postanowienia ogólne
1. OWU określają zasady zawierania i wykonywania Umów o świadczenie Usług Content Hero na rzecz Klienta i stanowią integralną część wszelkich Umów o świadczenie Usług Content Hero zawieranych przez Content Hero z Klientem za pośrednictwem Serwisu.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Content Hero przez Content Hero z Klientem za pośrednictwem Serwisu poprzedza Rejestracja przez Klienta w Serwisie.
3. W trakcje Rejestracji w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe w tym adres e-mail, a Klient będący Przedsiębiorcą: firmę, pod którą działa, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), adres siedziby, dane kontaktowe w tym adres e-mail.
4. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w trakcie Rejestracji są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, poinformowania Content Hero o zmianach danych objętych Rejestracją poprzez ich samodzielną aktualizację w Panelu Klienta.
5. Klient odpowiada wobec Content Hero za szkodę poniesioną w związku z podaniem przez Klienta danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub brakiem ich niezwłocznej aktualizacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym przez właściwe organy podatkowe.
6. Klient jest zobowiązany do wskazania w trakcie Rejestracji czy będzie zawierał Umowę z Content Hero jako Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przepisy przyznają część praw konsumenta.
7. Klient na potrzeby korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówienia, posługuje się loginem i hasłem utworzonymi w czasie Rejestracji. Klient zobowiązany jest zachować w poufności login i hasło, w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim i zabezpieczyć przed dostępem do nich osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła osobom trzecim.
8. Klient oświadcza, że ma świadomość, że czynności podejmowane przez Content Hero w ramach Pomocy Technicznej wymagają dostępu do Panelu Klienta oraz Treści. Zgłoszenie przez Klienta potrzeby dokonania przez Content Hero czynności z zakresu Pomocy Technicznej jest równoznaczne z upoważnieniem Content Hero przez Klienta do dostępu do Panelu Klienta oraz Treści.
9. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi Content Hero oraz do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem praw osób trzecich. W szczególności Klient zobowiązuje się do niezamieszczania, nieprzesyłania oraz nieudostępniania w ramach korzystania z Usług Content Hero Treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, prawa własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dóbr osobistych jak również Treści promujących lub nawołujących do przemocy lub nienawiści lub je zawierających, o charakterze pornograficznym lub erotycznym, zagrażających zdrowiu lub życiu, promujących lub pochwalających zachowania prawne zakazane, obraźliwych, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich.
10. W przypadku otrzymania przez Content Hero urzędowego zawiadomienia (od Policji, prokuratury, Sądu itp.) o korzystaniu przez Klienta z Usługi Content Hero lub z Serwisu w sposób niezgodny z § 2 ust. 9 OWU Content Hero jest uprawnione do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do Treści osobom trzecim; również w przypadku otrzymania lub uzyskania wiarygodnej informacji o korzystaniu przez Klienta z Usług Content Hero lub z Serwisu w sposób niezgodny z § 2 ust. 9 OWU Content Hero jest uprawnione do uniemożliwienia dostępu do Treści osobom trzecim po uprzednim zawiadomieniu Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści osobom trzecim.

§ 3 Zawarcie i wykonanie Umowy Content Hero
1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Content Hero przyjęcia Zamówienia do realizacji w drodze komunikatu przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta widniejący w Panelu Klienta w Serwisie.
2. Zawarcie Umowy poprzedza złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta w Serwisie. Klient może za pośrednictwem Serwisu złożyć Zamówienie jedynie na Usługi Content Hero wskazane w Serwisie i jedynie za odpłatnością w wysokości wskazanej dla danej Usługi Content Hero w Cennikach zamieszczonym w Serwisie.
3. Klientowi udostępniane są do wyboru różne usługi w ramach strony:
a. W ramach usługi tworzenia stron, klientowi udostępniane są trzy (3) szablony graficznej oraz trzy (3) pakiety Usług Content Hero szczegółowo opisane w Cenniku Stron. Klient dokonuje wyboru jednego (1) szablonu graficznego oraz jednego (1) pakietu Usług Content Hero. Usługa utrzymaniowa/roczna za serwer, domenę i certyfikat SSL podlega dodatkowej opłacie. Klient może wykupić dodatkowe usługi, dostępne na stronie Content Hero tj. prace graficzne, programistyczne, itp. Szczegóły zostały opisane na stronie: przedsiebiorcy.org/strony oraz przedsiebiorcy.org/sklepy
b. W ramach usługi Tekst: Klient może zamówić tekst, zgodnie z Cennikiem tekstów. Klient dostarcza temat, ogólny zarys i kluczowe kwestie, które mają zostać poruszone w tekście. Szczegóły zostały opisane na stronie: https://teksty.przedsiebiorcy.org/
c. Usługa kursów została opisana w §4 poniżej.
4. Content Hero potwierdza otrzymanie Zamówienia w drodze komunikatu przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta widniejący w Panelu Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi Content Hero. Zamówienie określa w szczególności Usługę Content Hero mającą stanowić przedmiot Umowy oraz wysokość opłaty za Usługę Content Hero mającą stanowić przedmiot Umowy.
5. Obowiązek zapłaty za Usługę Content Hero przez Klienta powstaje z chwilą zawarcia Umowy. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Usługę Content Hero z góry w sposób i w terminie wskazanym w komunikacie o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przesłanym drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta widniejący w Panelu Klienta. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na wskazane w ramach danej metody płatności konto.
6. Opłaty za Usługi Content Hero mogą mieć charakter opłat jednorazowych w przypadku opłat za Usługi Content Hero świadczone jednorazowo oraz opłat za Okresy Rozliczeniowe w przypadku Usług Content Hero świadczonych w Okresach Rozliczeniowych.
7. Content Hero akceptuje sposoby płatności wskazane w Serwisie, w szczególności: karta płatnicza, przelew bankowy. W ramach płatności kartą płatniczą Klient może wyrazić zgodę na dokonywanie płatności w formie płatności cyklicznych. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
8. Usługi na rzecz Klienta będą świadczone przez Content Hero pod warunkiem zawarcia Umowy oraz zapłaty przez Klienta za Usługę Content Hero objętą zawartą Umową: w przypadku opłat za Usługi Content Hero świadczone jednorazowo pod warunkiem zapłaty opłaty jednorazowej a w przypadku opłat za Usługi Content Hero świadczone w Okresach Rozliczeniowych pod warunkiem zapłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy (jeżeli ma zastosowanie zgodnie z Cennikiem).
9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem świadczenie Usługi Content Hero przez Content Hero przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy może nastąpić tylko w przypadku złożenia przez Klienta wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Content Hero przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
10. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta opłaty za Usługę Content Hero w terminie wskazanym w komunikacie o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji:
a. dla Umowy o świadczenie Usługi Content Hero świadczonej jednorazowo – umowa wygasa;
b. dla Umowy o świadczenie Usługi Content Hero świadczonej w Okresach Rozliczeniowych – Content Hero ma prawo do rozwiązania Umowy z winy Klienta pod warunkiem opóźnienia w zapłacie za dany Okres Rozliczeniowy przez czas dłuższy niż 7 (siedem) dni oraz po uprzednim wezwaniu Klienta przez Content Hero do zapłaty pod rygorem rozwiązania Umowy z winy Klienta.
11. W przypadku Umowy o świadczenie Usługi Content Hero świadczonej w Okresach Rozliczeniowych zawartej na czas określony na co najmniej 14 dni przez upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Content Hero przesyła Klientowi informację o zbliżającym się̨ terminie wygaśnięcia Umowy oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość́ świadczenia Usługi Content Hero obejmującą warunki kolejnej Umowy, w tym warunki zapewnienia przez Content Hero ciągłości świadczenia.
12. Po zawarciu Umowy i prawidłowym uiszczeniu opłat przez Klienta, Content Hero zakłada dla Klienta na jego dane tymczasowy adres e-mail, serwer i domenę. Content Hero pełni zatem formę pośrednika w zakupie. Content Hero instaluje Usługi Content Hero na serwerze oraz dodaje domenę. Klienci posiadający swoją domenę i serwer są zobowiązani do zapłaty dodatkowej opłaty za migrację.
13. Po dokonaniu testu frontend Content Hero, udostępnia dostęp administracyjny Klientowi, a także udziela dostępu do szkolenia w formie video dotyczącego obsługi Usług Content Hero.
14. Po uzyskaniu przez Klienta dostępu administracyjnego do Usług Content Hero, Klient może dokonać zmian w Usłudze Content Hero w oparciu o własne założenia.

§ 4 Kursy
1. Zakup Kursu możliwy jest w formie jednorazowej lub formie abonamentowej. Dostępne abonamenty:
a. abonament roczny – roczny dostęp do Kursu,
b. abonament półroczny – półroczny dostęp do Kursu,
c. abonament miesięczny – miesięczny dostęp do kursu,
2. Jest możliwa jednorazowa płatność za Kurs. Cena abonamentu jest uiszczana cyklicznie, w jednej racie płatnej z góry. Z wyłączeniem jednorazowej płatność za Kurs w przypadku zakupu Kursu stacjonarnego lub Kursu z jednorazowym dostępem na określony czas opsiany na stronie kursu.
3. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem Operatora Płatności. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto wrażonymi w polskich złotych.
4. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na abonament za Kurs w postaci cyklicznych płatności polegających na rocznym automatycznym pobieraniu przez Operatora Płatności z karty kredytowej lub debetowej Kupującego kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości corocznej raty ceny abonamentu. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności, który pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Kupującego unikalnego identyfikatora za pomocą którego Kupujący cyklicznie dokonuje płatności raty ceny abonamentu.
5. Sprzedawca udziela gwarancji niezmienności ceny w ramach obowiązującego abonamentu, nawet w przypadku jego automatycznego przedłużenia.
6. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a. wybrać jeden lub więcej Kursów spośród dostępnych na Stronie, kliknąć w przycisk „Kupuję”,
b. Kurs zostanie dodany do koszyka,
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i dane do dokonania płatności oraz kod zniżkowy jeżeli został przyznany,
c. zaakceptować zgody oznaczone jako obowiązkowe, w tym Regulamin oraz Politykę prywatności – akceptacje są dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu,
kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
7. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty pierwszej raty ceny abonamentu oraz wyrażenia zgody na automatyczne pobieranie należności przez Operatora Płatności.
8. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu (fakturę) Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy, następuje poprzez powyżej wskazane potwierdzenie zakupu przesłane na adres e-mail.
9. Kupującemu nie przysługuje prawo rezygnacji z abonamentu w okresie jego trwania.
10. Rezygnacja z abonamentu jest możliwa poprzez e-mailowe zgłoszenie wysłane na adres kontakt@przedsieiorcy.org najpóźniej na 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego. W przypadku niezłożenia rezygnacji w wyżej wskazanym terminie abonament ulegnie automatycznemu przedłużeniu o pełen okres jego obowiązywania
11. Nieopłacenie raty ceny abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z abonamentu.
12. Automatyczne płatności cykliczne dokonywane będą do czasu rezygnacji z abonamentu opisanej w §4 ust 10 regulaminu lub utraty ważności karty kredytowej lub debetowej.
13. Reklamacje realizowane są zgodnie z zapisem § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 5 Udostępnienie Kursu

1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez Konto Kupującego na Stronie.
2. Korzystanie z Kursu możliwe jest jedynie poprzez Konto na Stronie.
3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu na okres wskazany w abonamencie liczony od dnia dokonania zakupu.
4. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu dokonania zakupu.
5. W przypadku braku płatności następuje blokada dostępu do Konta. Dostęp przywracany jest dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy.
6. Kupujący ma nieograniczony dostęp do Konta przez cały czas opłacania cyklicznych płatności.
7. W momencie rezygnacji z abonamentu, Kupujący ma dostęp do Konta do końca okresu, za który uiścił ostatnią opłatę.
8. Materiały zawarte w Kursie nie mogą zostać udostępnione w żadnym zakresie osobom trzecim.

§ 6 Wypowiedzenie Umowy
1. W przypadku Umowy zawartej na czas określony Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, jedynie w przypadkach przewidzianych prawem lub w następnie okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Content Hero, po uprzednim wezwaniu Content Hero przez Klienta do zaniechania naruszeń w terminie co najmniej 14 dni roboczych i bezskutecznym upływie wskazanego terminu.
2. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego pełen Okres Rozliczeniowy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
3. Content Hero ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
a) świadczenie Usługi Content Hero przez Content Hero stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych do Content Hero;
b) Content Hero zawiesi lub zakończy działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej do świadczenia Usługi Content Hero;
c) wobec Content Hero zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub Content Hero zostanie postawiona w stan likwidacji;
d) w przypadku określonym w § 3 ust. 10 lit. b) OWU
e) w przypadku korzystania przez Klienta z Usługi Content Hero lub z Serwisu z naruszeniem § 2 ust. 9 OWU

§ 7 Odstąpienie od Umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Załączniku nr 1 do OWU.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje jeśli Content Hero wykonał w pełni Usługę Content Hero objętą Umową przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, na co Klient wyraził zgodę uprzednio poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Content Hero, że po wykonaniu w pełni Usługi Content Hero przez Content Hero Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy.
3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do OWU.

§ 8 Usługi
1. Zakres Usług Content Hero określony jest postanowieniami niniejszego OWU, treścią Zamówienia składanego za pośrednictwem Serwisu oraz Cennikiem.
2. Content Hero w szczególności świadczy usługi w zakresie udostępniania Szablonu, hostingu, udostępniania domeny oraz tekstów.
3. Usługi Content Hero są odpłatne. Szczegółowy wykaz opłat związanych z korzystaniem z Usług Content Hero określa Cennik dostępny w Serwisie.
4. W ramach Umowy Content Hero nie przenosi na Klienta majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przez Content Hero w trakcie świadczenia Usług Content Hero na rzecz Klienta.
5. Korzystanie przez Klienta z utworów wytworzonych przez Content Hero następuje w oparciu o niewyłączną odpłatną licencję udzieloną przez Content Hero na rzecz Klienta. Content Hero udziela Klientowi licencji jedynie na czas obowiązywania Umowy.
6. Content Hero (w zakresie usług tworzenia stron oraz tekstów) udziela Klientowi licencji jedynie na wskazanych polach eksploatacji:
a) utrwalania utworu na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na papierze oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
b) zwielokrotnienia utworu przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia Umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej), na nośnikach, o których mowa w § 6 ust. 6 lit. a) OWU;
c) wprowadzenia do obrotu;
d) wprowadzenia do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci nietrwałej RAM;
e) wystawienia (w tym w formie plakatów, reklam świetlnych itp.).
7. Zawarcie Umowy równoznaczne jest z udzieleniem przez Content Hero licencji we wskazanym w niniejszym paragrafie zakresie.
8. Opłata za usługę Content Hero obejmuje w szczególności opłatę licencyjną za udzieloną przez Content Hero na rzecz Klienta licencję, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Content Hero zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy bez wad. Content Hero odpowiada wyłącznie za wady istniejące w chwili przekazania Klientowi dostępu administracyjnego do Usług Content Hero. Content Hero nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe po przekazaniu dostępu administracyjnego, a wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Klienta z Usług Content Hero lub ze zmian dokonanych przez Klienta w Usłudze Content Hero.
2. Wobec Klientów niebędących Konsumentami, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, obowiązek Content Hero naprawienia szkody obejmuje jedynie straty rzeczywiste i nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty:
a) opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania Usługi Content Hero, której dotyczy żądanie zapłaty odszkodowania, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zdarzeniem powodującym szkodę – gdy Umowa na chwilę wystąpienia tego zdarzenia trwała co najmniej 12 miesięcy;
b) opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania Usługi Content Hero, której dotyczy żądanie zapłaty odszkodowania, gdy Umowa na chwilę wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę trwała krócej niż 12 miesięcy.

§ 10 Reklamacje

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Content Hero przez Content Hero może stanowić przedmiot reklamacji złożonej przez Klienta.
2. Reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać: dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie Usługi Content Hero stanowiącej przedmiot reklamacji, zarzuty reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją, adres e-mail, na który ma być kierowana przez Content Hero korespondencja w sprawie reklamacji jeśli jest inny niż wskazany przez Klienta w Panelu Klienta.
3. Klient może złożyć reklamację w formie tradycyjnej na piśmie wysłanym na adres Content Hero wskazany w OWU lub w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mial Content Hero: kontakt@przedsiebiorcy.org.
4. W przypadku gdy reklamacja złożona przez Klienta nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w § 8 ust. 2 OWU Content Hero wezwie Klienta do uzupełnienia złożonej reklamacji. Okres uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do czasu jej rozpoznania.
5. Klient wyraża zgodę na kierowanie do niego przez Content Hero korespondencji w sprawie złożonej reklamacji jedynie na adres e-mail określony zgodnie z § 8 ust. 2 OWU.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Content Hero.
2. Content Hero przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności Content Hero udostępnioną w Serwisie.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWU udostępnione jest Klientowi pod adresem https://www.przedsiebiorcy.org/regulaminw sposób umożliwiający Klientowi utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje pozbawieniem Klienta z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy możliwości korzystania z Usługi Content Hero objętej przedmiotową Umową, w tym dostępu do Treści zgromadzonych w ramach przedmiotowej Usługi. Treści zgromadzone przez Klienta w ramach Usługi Content Hero zostaną przez Content Hero niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy mającej za przedmiot daną Usługę Content Hero trwale usunięte. Klient oświadcza, że ma świadomość skutków rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy opisanych w § 10 ust. 2 OWU.
3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikłych z Umowy poprzez zgłoszenie do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(terminy użyte z niniejszym załączniku mają znaczenie nadanie im w OWU)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Content Hero Bartosz Paczyński z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Idzikowskiego 2F lok 37, 00-710 Warszawa zarejestrowana pod numerem NIP: 1132550181.
e-mail: kontakt@przedsiebiorcy.org
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do OWU wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług Content Hero przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.